Comunicat de presa privind bursele acordate Mexic

COMUNICAT  de PRESĂ

Nr. 690/01.04.2015

♦ STATELE  UNITE MEXICANE – burse  acordate  în baza documentului  de colaborare bilaterală

Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinţă oferta de burse acordate în baza Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei, tineretului   și  sportului  între  Guvernul  României  și  Guvernul  Statelor  Unite Mexicane pentru perioada 2014 – 2016, pentru anul 2016:

Art.  34  –  3  burse  pentru  realizarea  de  studii  și  cercetări  la  nivel  de specializare, master și   doctorat, precum și în programe de mobilitate studenţească  la nivel

de  licenţă  și  post-universitar.  Bursele se  acordă  pentru următoarele nivele de perfecţionare:

STUDIIDURATA MAXIMĂ DE FINANŢARE
(bursele SRE se acordă în perioadele menţionate în Solicitarea de Propuneri. În cazul în care studiile au o durată mai mare, bursierul va trebui să-și asigure singur cheltuielile pentru perioada rămasă)
Programe de mobilitate la nivel de licenţă și postuniversitare
O perioadă academică (trimestru, cuatrimestru sau semestru)
Cercetare la nivel postuniversitar și stagiu postdoctoral
12 luni (durata minimă – 1 lună)
Specializare1 an
Master2 ani
Doctorat3 ani
Specializări și sub-specializări medicale3 ani

Oferta părţii mexicane se găsește pe site-ul Ministerului  Afacerilor  Externe din Mexic – http://amexcid.gob.mx la Oferta de becas para extranjeros.

Concursul  național   pentru  acordarea  burselor  se  desfăşoară  conform Regulamentului  de organizare  şi  desfăşurare  a concursurilor naționale  pentru bursele de studii în străinătate,  acordate în cadrul documentelor de colaborare bilaterală  sau oferite în mod unilateral  şi Regulamentului  privind organizarea şi funcționarea Agenției de Credite şi Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr.3781/2010.

INFORMAȚII

Condiţiile de acceptare academică depind de fiecare instituţie de educaţie superioară în parte.

Partea primitoare asigură:

–    Înscrierea  și  taxele  de  școlarizare  conform  celor  stabilite  de  fiecare instituţie.

–    Asigurarea  medicală  a  Institutului  Mexican  de  Asigurări  Sociale  Seguro (IMSS), începând cu a treia lună de bursă. Bursierul  va trebui să deţină asigurare  pentru  cheltuieli  medicale  majore  și  minore,  ca  și  asistenţă medicală  internaţională,  care să acopere  primele  trei luni de ședere  în Statele Unite Mexicane.

–    În cazul în care studiile se realizează în altă localitate decât Ciudad de Mexico, se asigură transportul de la Ciudad de Mexico la orașul în care își are sediul instituţia de învăţământ primitoare la începutul bursei și din localitatea în care se realizează studiile la Ciudad de Mexico la sfârșitul bursei.

–    Indemnizaţie lunară de 8,074.80 pesos (echivalentul a 595.93 USD) pentru bursele de mobilitate la nivel de licenţă, specializare, master sau cercetare la nivel de master și studii de spaniolă și cultură mexicană.

–    Indemnizaţie lunară de 10.093,50 pesos (echivalentul a 744,91 USD) pentru bursele de doctorat, cercetare doctorală, stagiu postdoctoral, specializări și sub-specializări medicale.

Partea română

poate asigura, pentru bursele cu o durată mai mare de 3

luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional şi o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor.

Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă – a se vedea site-ul Ministerului Afacerilor Externe Mexican – http://amexcid.gob.mx. Toate persoanele admise la studii sunt obligate să respecte legislaţia internă a statului primitor și regulamentele instituţiei de învăţământ în care studiază.

Candidaţii sunt sfătuiţi să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul

Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

CONDIłII DE ELIGIBILITATE (trebuie îndeplinite cumulativ)

  1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România.
  1. candidații provin din  instituții   de  învățământ   de  stat  sau  particular acreditate din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.C.Ș. şi au, după caz, una din următoarea calităţi:

a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat;

b) doctoranzi cu frecvență;

c) cadre didactice titulare;

d) medici rezidenți;

e) cercetători.

  1. fac dovada acceptării de instituții  de învățământ  superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, la studii/stagii de cercetare, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă;
  1. candidații cunosc cel puțin o limbă străină acceptată pentru stagiu în ţara respectivă.

ATENŢIE!

Candidaţii nominalizaţi de Consiliul A.C.B.S. au obligaţia ca la momentul plecării  pentru  efectuarea  stagiului  de  bursă  să  facă  dovada  că  provin  din instituții de învățământ de stat și particular acreditate din România / instituții organizatoare  de  studii  universitare  de  doctorat  din  România  /  institute  de cercetare  aflate  în subordinea  M.E.C.Ș.  şi au, după  caz, una din următoarele calităţi:

    1. a) studenţi la cursuri de zi/masteranzi la cursuri de zi;
    2. b) doctoranzi cu frecvenţă; c) cadre didactice titulare; d) medici rezidenţi;
    3. e) cercetători.

Candidaţilor nominalizaţi care nu îndeplinesc condiţiile de mai sus, la momentul plecării  pentru  efectuarea  stagiului,  nu  li  se  întocmesc  ordine  nominale  de deplasare și nu beneficiază de finanţare din partea statului român.
CONDIȚII IMPUSE DE PARTEA MEXICANĂ:

–    Candidaţii trebuie să deţină titlu de licenţă, de master sau de doctorat necesar pentru a urma nivelul pentru care se solicită bursa.

–    Media minimă 8.0 (opt) pentru un sistem de notare de la 0 la 10, sau echivalent, în ultimul an de studiu.

–    Acordul uneia din instituţiile mexicane înscrisă în programul de aplicaţie sau frecventarea cursurilor unei instituţii de acest fel.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ

Dosarul în limba română:

    1. Formular tip  de  înscriere  la  concurs  pentru  o  bursă  acordată  în  cadrul acordurilor de colaborare bilaterală sau oferită în mod unilateral de alte state, pentru anul universitar 2015 – 2016 (www.roburse.ro).
    2. Curriculum Vita
    3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 2 – 10 pagini, activitatea   pe  durata   stagiului   pentru   care   se  solicită   bursa,   precum şi aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:

– motivație, justificare;

– obiective clare, precise;

– fezabilitate;

– activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;

– mod de valorificare a rezultatelor;

– mod de diseminare a cunoştințelor dobândite;

– concordanța cu lucrările elaborate anterior;

– vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;

– exprimare clară, coerentă şi logică a ideilor.

    1. Program de valorificare a cunoştințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu   conducerea   instituției   de   unde   provine   candidatul,   semnat   de conducătorul instituției  – rector (pentru universități)  sau director (pentru şcoli, licee  sau institute  de  cercetare) –  şi  înregistrat  la  registratura  instituției respective.
    2. Acordul conducerii instituției  din rețeaua  Ministerului Educației  Naţionale de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse de studii în străinătate, semnat  de  conducătorul  instituției  –  rector  (pentru  universități)  sau  director (pentru şcoli, licee sau institute de cercetare) – şi înregistrat la registratura instituției respective
    3. Recomandări din partea a două cadre didactice, personalități din domeniul în care se solicită bursa.
    4. Listă de lucrări comunicate în șară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în țară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară şi în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor.
     Notă: În cazul în care candidații nu au activitate ştiințifică/artistică etc, dovedită prin  documente  şi  punctată  corespunzător   baremelor  stabilite,  dosarele  se primesc şi intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat.
    5. Copii  ale  actelor de  studii,  autentificate  de  notarul  public:  foi  matricole, situații şcolare, diplome (bacalaureat, licență, studii aprofundate, master, doctorat), certificate, etc., în conformitate cu baremele de evaluare academică a dosarelor.
    6. Copia  atestatului sau  certificatului  de  cunoaştere  a  unei limbi  străine  de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă.
    7. Adeverinţă  medicală eliberat de medicul de familie, care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului de studii în străinătate
    8. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs.
    9. Documentul privind acceptarea candidatului, dacă este solicitat de partea externă.
    10. Copie buletin de identitate sau carte de identitat
    11. Copie certificat de naştere şi, eventual, de căsătorie.
    12. Copia chitanței sau a ordinului de plată, prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului.

Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj  7,  sect.  1,  Bucureşti,  sau  prin  virament  bancar,  utilizând  următoarele coordonate:

Beneficiar: Agenția de Credite şi Burse de Studii

Cod fiscal: 26318777

CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.

Se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative,  diplome obținute  la concursuri naționale şi internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, olimpice etc.).

Dosarul în limba statului primitor – se depune la Ambasada Mexicului la București

Dosarul se întocmește conform Convocatorului de burse (http://amexcid.mx/idex.php/oferta-de-becas-para-extranjeros)

Notă:  Dosarele  incomplete,   cele  care  nu  îndeplinesc   condiţiile  impuse de  Convocator  sau persoanele care au media mai mică de 8 pe o scară de la 0 – 10 nu vor fi luate în considerare. Dosarele candidaţilor respinși nu vor fi înapoiate, conform deciziei părţii externe.

Dosarul  de  candidatură  complet  se  depune  (direct  sau  prin  curier)  sau  se transmite prin poştă cu confirmare de primire  la Registratura A.C.B.S. din strada Caransebeş nr. 1, et. 7 (A.C.B.S. / Secretariat) sector 1, Bucureşti, până la data de 31 iulie 2015.

Calendarul desfăşurării concursului:

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
31.07.2015
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
03 – 07.08.2015
Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă10.08.2015
Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă11.08.2015
Evaluarea candidaturilor și afişarea rezultatelor la evaluarea academică12 – 21.08.2015
Depunerea contestațiilor la evaluarea academică24 – 26.08.2015
Soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor27 – 31.08.2015
Comisia Mixtă româno-mexicană și afișarea rezultatelor finaleData va fi stabilită de partea mexicană și publicată pe site-ul A.C.B.S.

NOTE:

 1. Oferta de  burse  sau  calendarul  de desfășurare  a concursului  pot  suferi modificări,  în funcţie  de  solicitările  părţii  externe.

Pentru  informații suplimentare  detaliate  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  concursului național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro.

  1. Decizia finală privind acordarea burselor aparţine părţii externe.
  1. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcŃie de domeniul pentru care se solicită bursa.

Cristina BEREZOVSKI

Director